starto mniekontakt 


Poniższa tabela składa się z następujących pól:

  • unicode D - dziesiętny &#D; kod znaku
  • znak - symbol znaku zapisany w postaci &#D;
  • unicode H - szesnastkowy &#xH; kod znaku
  • znak - symbol znaku zapisany w postaci &#H;
  • encja - nazwa encji
  • znak - symbol znaku zapisany w postaci &nazwa;
  • krótki opis - miejsce na uwagi
lp.unicode Dznakunicode Hznakencjaznakkrótki opis
1.   
2.!!!!
3.""""
4.####
5.$$$$
6.%%%%
7.&&&&
8.''''
9.((((
10.))))
11.****
12.++++
13.,,,,
14.----
15.....
16.////
17.0000
18.1111
19.2222
20.3333
21.4444
22.5555
23.6666
24.7777
25.8888
26.9999
27.::::
28.&#59;;&#x003B;;
29.&#60;<&#x003C;<
30.&#61;=&#x003D;=
31.&#62;>&#x003E;>
32.&#63;?&#x003F;?
33.&#64;@&#x0040;@
34.&#65;A&#x0041;A
35.&#66;B&#x0042;B
36.&#67;C&#x0043;C
37.&#68;D&#x0044;D
38.&#69;E&#x0045;E
39.&#70;F&#x0046;F
40.&#71;G&#x0047;G
41.&#72;H&#x0048;H
42.&#73;I&#x0049;I
43.&#74;J&#x004A;J
44.&#75;K&#x004B;K
45.&#76;L&#x004C;L
46.&#77;M&#x004D;M
47.&#78;N&#x004E;N
48.&#79;O&#x004F;O
49.&#80;P&#x0050;P
50.&#81;Q&#x0051;Q
51.&#82;R&#x0052;R
52.&#83;S&#x0053;S
53.&#84;T&#x0054;T
54.&#85;U&#x0055;U
55.&#86;V&#x0056;V
56.&#87;W&#x0057;W
57.&#88;X&#x0058;X
58.&#89;Y&#x0059;Y
59.&#90;Z&#x005A;Z
60.&#91;[&#x005B;[
61.&#92;\&#x005C;\
62.&#93;]&#x005D;]
63.&#94;^&#x005E;^
64.&#95;_&#x005F;_
65.&#96;`&#x0060;`
66.&#97;a&#x0061;a
67.&#98;b&#x0062;b
68.&#99;c&#x0063;c
69.&#100;d&#x0064;d
70.&#101;e&#x0065;e
71.&#102;f&#x0066;f
72.&#103;g&#x0067;g
73.&#104;h&#x0068;h
74.&#105;i&#x0069;i
75.&#106;j&#x006A;j
76.&#107;k&#x006B;k
77.&#108;l&#x006C;l
78.&#109;m&#x006D;m
79.&#110;n&#x006E;n
80.&#111;o&#x006F;o
81.&#112;p&#x0070;p
82.&#113;q&#x0071;q
83.&#114;r&#x0072;r
84.&#115;s&#x0073;s
85.&#116;t&#x0074;t
86.&#117;u&#x0075;u
87.&#118;v&#x0076;v
88.&#119;w&#x0077;w
89.&#120;x&#x0078;x
90.&#121;y&#x0079;y
91.&#122;z&#x007A;z
92.&#123;{&#x007B;{
93.&#124;|&#x007C;|
94.&#125;}&#x007D;}
95.&#126;~&#x007E;~
96.&#160; &#x00A0; &nbsp; twarda spacja
97.&#161;¡&#x00A1;¡&iexcl;¡odwrócony wykrzyknik
98.&#162;¢&#x00A2;¢&cent;¢
99.&#163;£&#x00A3;£&pound;£
100.&#164;¤&#x00A4;¤&curren;¤
101.&#165;¥&#x00A5;¥&yen;¥
102.&#166;¦&#x00A6;¦&brvbar;¦
103.&#167;§&#x00A7;§&sect;§
104.&#168;¨&#x00A8;¨&uml;¨
105.&#169;©&#x00A9;©&copy;©
106.&#170;ª&#x00AA;ª&ordf;ª
107.&#171;«&#x00AB;«&laquo;«
108.&#172;¬&#x00AC;¬&not;¬
109.&#173;­&#x00AD;­&shy;­
110.&#174;®&#x00AE;®&reg;®
111.&#175;¯&#x00AF;¯&macr;¯
112.&#176;°&#x00B0;°&deg;°
113.&#177;±&#x00B1;±&plusmn;±
114.&#178;²&#x00B2;²&sup2;²
115.&#179;³&#x00B3;³&sup3;³
116.&#180;´&#x00B4;´&acute;´
117.&#181;µ&#x00B5;µ&micro;µ
118.&#182;&#x00B6;&para;
119.&#183;·&#x00B7;·&middot;·
120.&#184;¸&#x00B8;¸&cedil;¸
121.&#185;¹&#x00B9;¹&sup1;¹
122.&#186;º&#x00BA;º&ordm;º
123.&#187;»&#x00BB;»&raquo;»
124.&#188;¼&#x00BC;¼&frac14;¼
125.&#189;½&#x00BD;½&frac12;½
126.&#190;¾&#x00BE;¾&frac34;¾
127.&#191;¿&#x00BF;¿&iquest;¿
128.&#192;À&#x00C0;À&Agrave;À
129.&#193;Á&#x00C1;Á&Aacute;Á
130.&#194;Â&#x00C2;Â&Acirc;Â
131.&#195;Ã&#x00C3;Ã&Atilde;Ã
132.&#196;Ä&#x00C4;Ä&Auml;Ä
133.&#197;Å&#x00C5;Å&Aring;Å
134.&#198;Æ&#x00C6;Æ&AElig;Æ
135.&#199;Ç&#x00C7;Ç&Ccedil;Ç
136.&#200;È&#x00C8;È&Egrave;È
137.&#201;É&#x00C9;É&Eacute;É
138.&#202;Ê&#x00CA;Ê&Ecirc;Ê
139.&#203;Ë&#x00CB;Ë&Euml;Ë
140.&#204;Ì&#x00CC;Ì&Igrave;Ì
141.&#205;Í&#x00CD;Í&Iacute;Í
142.&#206;Î&#x00CE;Î&Icirc;Î
143.&#207;Ï&#x00CF;Ï&Iuml;Ï
144.&#208;Ð&#x00D0;Ð&ETH;Ð
145.&#209;Ñ&#x00D1;Ñ&Ntilde;Ñ
146.&#210;Ò&#x00D2;Ò&Ograve;Ò
147.&#211;Ó&#x00D3;Ó&Oacute;Ó
148.&#212;Ô&#x00D4;Ô&Ocirc;Ô
149.&#213;Õ&#x00D5;Õ&Otilde;Õ
150.&#214;Ö&#x00D6;Ö&Ouml;Ö
151.&#215;×&#x00D7;×&times;×
152.&#216;Ø&#x00D8;Ø&Oslash;Ø
153.&#217;Ù&#x00D9;Ù&Ugrave;Ù
154.&#218;Ú&#x00DA;Ú&Uacute;Ú
155.&#219;Û&#x00DB;Û&Ucirc;Û
156.&#220;Ü&#x00DC;Ü&Uuml;Ü
157.&#221;Ý&#x00DD;Ý&Yacute;Ý
158.&#222;Þ&#x00DE;Þ&THORN;Þ
159.&#223;ß&#x00DF;ß&szlig;ß
160.&#224;à&#x00E0;à&agrave;à
161.&#225;á&#x00E1;á&aacute;á
162.&#226;â&#x00E2;â&acirc;â
163.&#227;ã&#x00E3;ã&atilde;ã
164.&#228;ä&#x00E4;ä&auml;ä
165.&#229;å&#x00E5;å&aring;å
166.&#230;æ&#x00E6;æ&aelig;æ
167.&#231;ç&#x00E7;ç&ccedil;ç
168.&#232;è&#x00E8;è&egrave;è
169.&#233;é&#x00E9;é&eacute;é
170.&#234;ê&#x00EA;ê&ecirc;ê
171.&#235;ë&#x00EB;ë&euml;ë
172.&#236;ì&#x00EC;ì&igrave;ì
173.&#237;í&#x00ED;í&iacute;í
174.&#238;î&#x00EE;î&icirc;î
175.&#239;ï&#x00EF;ï&iuml;ï
176.&#240;ð&#x00F0;ð&eth;ð
177.&#241;ñ&#x00F1;ñ&ntilde;ñ
178.&#242;ò&#x00F2;ò&ograve;ò
179.&#243;ó&#x00F3;ó&oacute;ó
180.&#244;ô&#x00F4;ô&ocirc;ô
181.&#245;õ&#x00F5;õ&otilde;õ
182.&#246;ö&#x00F6;ö&ouml;ö
183.&#247;÷&#x00F7;÷&divide;÷
184.&#248;ø&#x00F8;ø&oslash;ø
185.&#249;ù&#x00F9;ù&ugrave;ù
186.&#250;ú&#x00FA;ú&uacute;ú
187.&#251;û&#x00FB;û&ucirc;û
188.&#252;ü&#x00FC;ü&uuml;ü
189.&#253;ý&#x00FD;ý&yacute;ý
190.&#254;þ&#x00FE;þ&thorn;þ
191.&#255;ÿ&#x00FF;ÿ&yuml;ÿ
192.&#402;ƒ&#x0192;ƒ&fnof;ƒ
193.&#913;Α&#x0391;Α&Alpha;Α
194.&#914;Β&#x0392;Β&Beta;Β
195.&#915;Γ&#x0393;Γ&Gamma;Γ
196.&#916;Δ&#x0394;Δ&Delta;Δ
197.&#917;Ε&#x0395;Ε&Epsilon;Ε
198.&#918;Ζ&#x0396;Ζ&Zeta;Ζ
199.&#919;Η&#x0397;Η&Eta;Η
200.&#920;Θ&#x0398;Θ&Theta;Θ
201.&#921;Ι&#x0399;Ι&Iota;Ι
202.&#922;Κ&#x039A;Κ&Kappa;Κ
203.&#923;Λ&#x039B;Λ&Lambda;Λ
204.&#924;Μ&#x039C;Μ&Mu;Μ
205.&#925;Ν&#x039D;Ν&Nu;Ν
206.&#926;Ξ&#x039E;Ξ&Xi;Ξ
207.&#927;Ο&#x039F;Ο&Omicron;Ο
208.&#928;Π&#x03A0;Π&Pi;Π
209.&#929;Ρ&#x03A1;Ρ&Rho;Ρ
210.&#931;Σ&#x03A3;Σ&Sigma;Σ
211.&#932;Τ&#x03A4;Τ&Tau;Τ
212.&#933;Υ&#x03A5;Υ&Upsilon;Υ
213.&#934;Φ&#x03A6;Φ&Phi;Φ
214.&#935;Χ&#x03A7;Χ&Chi;Χ
215.&#936;Ψ&#x03A8;Ψ&Psi;Ψ
216.&#937;Ω&#x03A9;Ω&Omega;Ω
217.&#945;α&#x03B1;α&alpha;α
218.&#946;β&#x03B2;β&beta;β
219.&#947;γ&#x03B3;γ&gamma;γ
220.&#948;δ&#x03B4;δ&delta;δ
221.&#949;ε&#x03B5;ε&epsilon;ε
222.&#950;ζ&#x03B6;ζ&zeta;ζ
223.&#951;η&#x03B7;η&eta;η
224.&#952;θ&#x03B8;θ&theta;θ
225.&#953;ι&#x03B9;ι&iota;ι
226.&#954;κ&#x03BA;κ&kappa;κ
227.&#955;λ&#x03BB;λ&lambda;λ
228.&#956;μ&#x03BC;μ&mu;μ
229.&#957;ν&#x03BD;ν&nu;ν
230.&#958;ξ&#x03BE;ξ&xi;ξ
231.&#959;ο&#x03BF;ο&omicron;ο
232.&#960;π&#x03C0;π&pi;π
233.&#961;ρ&#x03C1;ρ&rho;ρ
234.&#962;ς&#x03C2;ς&sigmaf;ς
235.&#963;σ&#x03C3;σ&sigma;σ
236.&#964;τ&#x03C4;τ&tau;τ
237.&#965;υ&#x03C5;υ&upsilon;υ
238.&#966;φ&#x03C6;φ&phi;φ
239.&#967;χ&#x03C7;χ&chi;χ
240.&#968;ψ&#x03C8;ψ&psi;ψ
241.&#969;ω&#x03C9;ω&omega;ω
242.&#977;ϑ&#x03D1;ϑ&thetasym;ϑ
243.&#978;ϒ&#x03D2;ϒ&upsih;ϒ
244.&#982;ϖ&#x03D6;ϖ&piv;ϖ
245.&#8226;&#x2022;&bull;
246.&#8230;&#x2026;&hellip;
247.&#8242;&#x2032;&prime;
248.&#8243;&#x2033;&Prime;
249.&#8254;&#x203E;&oline;
250.&#8260;&#x2044;&frasl;
251.&#8472;&#x2118;&weierp;
252.&#8465;&#x2111;&image;
253.&#8476;&#x211C;&real;
254.&#8482;&#x2122;&trade;
255.&#8501;&#x2135;&alefsym;
256.&#8592;&#x2190;&larr;
257.&#8593;&#x2191;&uarr;
258.&#8594;&#x2192;&rarr;
259.&#8595;&#x2193;&darr;
260.&#8596;&#x2194;&harr;
261.&#8529;&#x21B5;&crarr;
262.&#8556;&#x21D0;&lArr;
263.&#8557;&#x21D1;&uArr;
264.&#8558;&#x21D2;&rArr;
265.&#8559;&#x21D3;&dArr;
266.&#8560;&#x21D4;&hArr;
267.&#8704;&#x2200;&forall;
268.&#8706;&#x2202;&part;
269.&#8707;&#x2203;&exist;
270.&#8709;&#x2205;&empty;
271.&#8711;&#x2207;&nabla;
272.&#8712;&#x2208;&isin;
273.&#8713;&#x2209;&notin;
274.&#8715;&#x220B;&ni;
275.&#8719;&#x220F;&prod;
276.&#8721;&#x2211;&sum;
277.&#8722;&#x2212;&minus;
278.&#8727;&#x2217;&lowast;
279.&#8730;&#x221A;&radic;
280.&#8733;&#x221D;&prop;
281.&#8734;&#x221E;&infin;
282.&#8736;&#x2220;&ang;
283.&#8743;&#x2227;&and;
284.&#8744;&#x2228;&or;
285.&#8745;&#x2229;&cap;
286.&#8746;&#x222A;&cup;
287.&#8747;&#x222B;&int;
288.&#8756;&#x2234;&there4;
289.&#8764;&#x223C;&sim;
290.&#8773;&#x2245;&cong;
291.&#8776;&#x2248;&asymp;
292.&#8800;&#x2260;&ne;
293.&#8801;&#x2261;&equiv;
294.&#8804;&#x2264;&le;
295.&#8805;&#x2265;&ge;
296.&#8834;&#x2282;&sup;
297.&#8835;&#x2283;&sub;
298.&#8836;&#x2284;&nsub;
299.&#8838;&#x2286;&sube;
300.&#8839;&#x2287;&supe;
301.&#8853;&#x2295;&oplus;
302.&#8855;&#x2297;&otimes;
303.&#8859;&#x22A5;&perp;
304.&#8901;&#x22C5;&sdot;
305.&#8968;&#x2308;&lceil;
306.&#8969;&#x2309;&rceil;
307.&#8970;&#x230A;&lfloor;
308.&#8971;&#x230B;&rfloor;
309.&#9001;&#x2329;&lang;
310.&#9002;&#x232A;&rang;
311.&#9674;&#x25CA;&loz;
312.&#9824;&#x2660;&spades;
313.&#9827;&#x2663;&clubs;
314.&#9829;&#x2665;&hearts;
315.&#9830;&#x2666;&diams;


przeczytaj również artykuł : Znaki, kody liczbowe i encje


zobacz obrazek 
galeria: malowane ... 
ocena: 3,09 głosów:438
teraz w serwisie : 4
forum na strone
18.02.2010 13:00
autor: singled

ostatni wpis:
19.02.2010 08:01
autor: Max

Stronę poleca Katalog SEO (skrypty) od 2012-06-04.